Arbejdsmiljø

MSE Entreprise vægter arbejdsmiljøet højt. I arbejdsmiljøorganisationen arbejder vi med ergonomi/nedslidning, tunge løft, støj, kemi, støv, risiko for ulykker og psykisk arbejdsmiljø.

Vi forventer at samtlige ansatte gør en indsats, og i arbejdsmiljøorganisationen er der 2 dages ajourførings-kursus hvert år, samt at alle ledere har relevant uddannelse. Alle ansatte har uddannelsen Vejen som arbejdsplads og alle der er beskæftiget med spildevand er vaccineret.

Som nystartet i MSE Entreprise får man udleveret en ”Sikkerhedstaske” med relevante personlige værnemidler efterfulgt af grundig instruktion.

MSE Entreprise har en grøn smiley hos Arbejdstilsynet:
https://arbejdstilsynet.dk/da/tilsyn/smiley/avanceret-smileysogning   

Den grønne smiley viser, at MSE Entreprise ikke har noget udestående med Arbejdstilsynet. En virksomhed kan kun få en grøn smiley, hvis den har fået gennemgået sit væsentlige arbejdsmiljø. Det vil sige, at den enten er blevet screenet eller har haft et risikobaseret tilsyn.

Arbejdsmiljøorganisation

Hos MSE Entreprise har vi en arbejdsmiljøorganisation hvor alle ansatte kan henvende sig til alle i arbejdsmiljøorganisationen.

Kim Jakobsen er valgt arbejdsmiljørepræsentant, Lasse Christensen er udpeget arbejdsleder, Lisbeth Madsen er arbejdsmiljølederrepræsentant og Jan Sørensen er arbejdsmiljøleder.
Organisationsplan med kontaktoplysninger ligger på intranettet for alle ansatte.

I arbejdsmiljøorganisationen varetager vi en række opgaver i forbindelse med virksomhedens arbejde for et godt og sundt arbejdsmiljø. Vores opgaver og funktion handler primært om at medvirke til at skabe rammerne for et godt arbejdsmiljø i MSE Entreprise. Vi har også en vigtig opgave i at påvirke kollegerne til løbende at arbejde hen imod et godt arbejdsmiljø.

Arbejdsmiljøorganisationens arbejde er der ud over den fremadrettede planlægning og koordinering også en række mere konkrete og overordnede opgaver. Der er tale om:

• at sørge for, at årsagerne til ulykker, forgiftning, sundhedsskader og tilløb til disse bliver undersøgt, og at der bliver gennemført tiltag, så det ikke gentager sig. Der bliver en gang om året lavet en oversigt over ulykker, forgiftninger og sundhedsskader i MSE Entreprise.
• at holde sig orienteret om lovgivningen.
• at sørge for, at der opstilles principper for oplæring og instruktion, som er tilpasset behovene på virksomheden, og sørge for, at der føres kontrol med, at instruktionerne bliver overholdt.
• at medvirke aktivt til at samordne samarbejdet om arbejdsmiljø, når flere virksomheder arbejder på samme arbejdssted.

Arbejdsmiljøorganisationen deltager også i alle aktiviteter om beskyttelse af de ansatte og forebyggelse af risici. Det indebærer, at arbejdsgiveren sørger for, at organisationen inddrages på arbejdsmiljøområdet:

• Hvis MSE Entreprise udvides eller ombygges.
• Hvis der skal anskaffes og/eller ske ændringer af maskiner og tekniske hjælpemidler.
• Hvis der skal indkøbes og bruges ikke tidligere anvendte stoffer og materialer.
Arbejdsmiljørepræsentant

Sammen med de andre i arbejdsmiljøorganisationen er det arbejdsmiljørepræsentantens opgave at være opdateret på, hvilke arbejdsmiljøforhold der er vigtige for medarbejderne og ledelsen og på, hvad der kan være af problemer.

Nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter skal gennemføre den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse inden for de tre første måneder efter, at de er blevet valt. Arbejdsmiljørepræsentanten har herudover ret til to supplerende dage inden for det første år og derefter 1,5 dag de følgende år.

Årlig arbejdsmiljødrøftelse

I MSE Entreprise afholder arbejdsmiljøorganisationen en årlig arbejdsmiljødrøftelse, hvor arbejdsgiveren i samarbejde med de ansatte tilrettelægger det kommende års samarbejde om arbejdsmiljø. Drøftelsen bruges til at vurdere, om de foregående års mål er nået og til at sætte mål for det kommende års samarbejde. Herudfra lægges en plan for, hvordan vi i det kommende år vil samarbejde for at sikre et godt arbejdsmiljø i MSE Entreprise.

Arbejdsmiljødrøftelsen er en vigtig del af MSE Entreprises arbejdsmiljøarbejde. Formålet md drøftelsen er at tilrettelægge samarbejdet og arbejdsmiljøarbejdet beds muligt. På den måde forebygger vi arbejdsmiljøproblemer, og vi kan lægge rammerne for at udnytte ressourcerne bedst muligt.

Lovpligtige eftersyn

I MSE Entreprise følger vi lovgivningen omkring jævnlige eftersyn på maskiner og tekniske hjælpemidler. Et teknisk hjælpemiddel, kan udsættes for påvirkninger som stød og belastninger, der kan medføre, at det bliver beskadiget. Det kan resultere i nogle farlige situationer, og et eftersyn skal sikre, at de krav, der gælder for hjælpemidlets indretning og anvendelse, overholdes, og at beskadigelserne opdages og afhjælpes i tide. Ellers kan der være risiko for alvorlige arbejdsulykker.

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

• Hejseredskaber som kraner, værkstedskraner, trykluftstaljer mm.
• Spil som el-spil, hydrauliske spil og containervirehejs mm.
• Løfteredskaber som gaffeltruck, teleskoplæssere, læsseramper, tiplad mm.
• Transportredskaber som minilæssere, dozere, transportbånd, og andet entreprenørmateriel.
• Trykbærende udstyr som trykluftbeholdere og andet.
• Anhugningsgrej som rulle- og bladkæder, længekæder, pallegaffelåg mm.
• Transportable stiger
• Pallereoler. En pallereol er et teknisk hjælpemiddel, der anvendes til brug for opmagasinering af varer for et eksempel på paller.
• Porte som vippeporte, ledhejseporte, industriporte, skydeporte mm.
• Trykluft til åndedrætsmiddel. Åndemiddelluft er den trykluft, der indåndes, når man bruger trykluftforsynet åndedrætsværn.
• Faldsikringsudstyr. Faldsikringsudstyr består af en række enkeltdele som sele, støttebælte, line og treben.
• Elektrisk håndværktøj som boremaskiner, vinkelslibere, rystepudsere og arbejdslamper.
• Brandslukkere, herunder pulverslukker, skumslukker, CO2-slukker, slangevinder og slangeskabe.

I henhold til arbejdstilsynets regler er der krav om, at et teknisk hjælpemiddel ved passende eftersyn og vedligeholdelse til stadighed holdes i forsvarlig stand og i overensstemmelse med redskabets indretning. Der skal herunder foretages passende eftersyn før ibrugtagning første gang og for ibrugtagning efter hver genmontering og genopstilling.