Vådområde Sidinge Fjord

Entreprisen omfatter anlægsarbejderne for vådområdeprojekt Enge ved Sidinge Fjord.

Vådområdeprojektet, der omfatter 75 ha, skal sikre en reduktion af udledningen af kvælstof og fosfor til Isefjord og Kattegat. Dette sker ved at skabe lavvandede søer i et område op mod digerne til den inddæmmede Sidinge Fjord, hvor der i dag er en landkanal langs diget. Projektarealet afvandes af to pumpestationer. Vandet fra oplandet ledes gennem vådområdet og via et stryg til landkanalen ved vådområdets østlige begrænsning, så vandrefisk uhindret kan svømme til de åbnede og genslyngede vandløb opstrøms søen og anvende dem som gyde- og opvækststrækninger.

 Sindige 1              Sindige 2

Sindige 3               Sindige 4